Endemske vrste

Endemske vrste ili endemi su organizmi s malenim i ograničenim arealom rasprostranjenja, te ih ponekad nalazimo samo na pojedinim lokalitetima. Endemi hrvatske slatkovodne ihtiofaune velikim dijelom su vezani uz specificna krška staništa podzemnih voda, a kao posebnu regiju potrebno je izdvojiti Dalmaciju, čije vodotoke naseljava veliki broj endemskih vrsta. Hrvatska ihtiofauna bogata je endemskim vrstama; 45 vrsta su endemi Sredozemlja. Od toga su 26 vrsta endemi čitavog jadranskog sliva:

 

Slatkovodne ribe

 

Slika/Link
Ime vrste
Primorska paklara
Lethenteron zanandreai - Primorska paklara
Jadranska jesetra
Acipenser naccarii - Jadranska jesetra
Salmo dentex -Zubatak
Primorska pastrva
Salmo truta faroides - Primorska pastrva
Glavatica
Salmo marmoratus - Glavatica
Salmo zrmanjensis -Zrmanjska pastrva
Zlousta
Salmothymus obtusirostris krkensis -Zlousta
Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus - Neretvanska mekousna
Squalius illyricus -Ilirski klen
Squalius microlepis -Makal
Leuciscus svallize -Sval(ić)
Telestes turskyi-Turski klen
Leuciscus cavedanus - Bijeli klen
Phoxinellus adspersus -Imotska gaovica
Pijurica
Phoxinellus alepidotus - Pijurica
Phoxinellus ghetaldii -Popovska gaovica
Gatačka gaovica
Phoxinellus metohiensis - Gatacka gaovica
Phoxinellus pstrossii -Trebinjska gaovica
Chondrostoma kneri -Podustva
Chondrostoma phoxinus -Podbila
Aulopyge huegelii -Oštrulja
Glavočić vodenjak
Knipowitschia panizzae - Glavočić vodenjak
Slatkovodni glavočić
Padogobius boneli - Slatkovodni glavočić
Glavočić crnotrus
Pomatoschistus canestrinii - Glavočić crnotrus
Primorski peš
Cottus ferrugineus - Primorski peš
Scardinius plotizza -Peškelj


Endemske vrste riba koje naseljavaju vodotoke jadranskog sliva samo u Hrvatskoj su:

Slika/Link
Ime vrste
Salmo visovacensis -Visovačka pastrva
Salmothymus obtusirostris salonitana -Solinska mekousna
Leuciscus ukliva -Cetinska ukliva
Zrmanjski klen
Squalius zrmanjae - Zrmanjski klen
Phoxinellus croaticus -Hrvatski pijor
Phoxinellus dalmaticus -Dalmatinska gaovica
Phoxinellus fontinalis -Krbavska gaovica
Phoxinellus jadovensis -Jadovski pijor
Phoxinellus krbavensis -Krbavski pijor
Cobitis dalmatina -Cetinski vijun
Cobitis jadovae - Jadovski vijun
Cobitis narentana -Neretvanski vijun
Knipowitschia croatica -Vrgoračka gobica

Knipowitschia mrakovcici -Visovački glavočić
Radoviccev glavocic
Knipowitschia radovici -Radovićev glavočić
Scardinius dergle -Drlja
Rutilus basak -Basak
Salmothymus obtusirostris obtusirostris -Mekousna pastrva

 

U endeme dunavskog sliva ubrajamo šest vrsta:

Slika/Link Ime vrste
Telestes polylepis -Svijetlica
Hucho hucho - Mladica
Cobitis elongata - Veliki vijun
Balonijev balavac
Gymnocephalus baloni - Balonijev balavac
Prugasti balavac
Gymnocephalus schraetser - Prugasti balavac
Mali vretenac
Zingel streber - Mali vretenac
Plotica
Rutilus pigus - Plotica