Projekti

Popis tekućih projekata:

Ihtiofauna rijeka i potoka Žumberka i Samoborskog gorja 2012. (HDBI & BIUS)

Istraživanja rijetke i ugrožene ihtiofaune rijeke Krke i pritoka na području NP Krka s posebnim naglaskom na visovačku pastrvu, Salmo visovacensis 2012. (HDBI)

 

Popis prijašnjih projekata:

Ihtiofauna rijeke Mirne i njenih pritoka 2012. (HDBI) (PDF)

Ihtiofauna rijeka i potoka Žumberka i Samoborskog gorja 2011. (HDBI & BIUS)

III. godina populacijskih istraživanja planinskog žutokruga Vipera ursinii macrops 2011. (HDBI & HYLA)

Istraživanja i monitoring riđovke, Vipera berus bosniensis Turopoljskog luga 2011. (HDBI & HYLA)

Distribution and conservation of highly endangered Karst Viper (Vipera ursinii macrops) in Croatia 2009.-2010. (HDBI & HYLA)

Istraživanje učestalosti i ekologije autohtonih vrsta riba JU PP Vransko jezero 2010. (HDBI & BIUS)

Ihtiofauna rijeka i potoka Žumberka i Samoborskog gorja 2010. (HDBI & BIUS) (PDF)

Očuvanje i zaštita endemske vrste hrvatski pijor (Telestes croaticus) 2009.-2010. (HDBI & BIUS)

Projekt istraživanja herpetofaune Turopoljskog luga sa posebnim naglaskom na distribuciju zmija otrovnica u urbanim područjima 2009. (HDBI & HYLA)

Popisivanja ihtiofaune vodotoka u JU „Park prirode Medvednica“, „Medvednica 2008.“ (HDBI & BIUS)

Opis strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta taksonomske skupine Ribe za potrebe izrade Kataloga zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj 2008. (link=>)

Rasprostranjenost i zaštita podvrsta Vipera ursinii macrops i V. ursinii rakosiensis u Hrvatskoj 2007. (HDBI & HYLA)

Istraživanje ihtiofaune rijeka Une, Gline i Ričice 2008. (HDBI & BIUS)

Ihtiofauna donjeg dijela toka rijeke Zrmanje 2007. (HDBI & BIUS)

Popisivanje i istraživanje ihtiofaune sliva rijeke Like “Lika 2006./2007.” (HDBI & BIUS)

Popisivanje i  istraživanje ihtiofaune rijeka Ilove i Česme “Ilova/Česma 2006.” (BIUS) fotoalbum (PDF)

Popisivanje i  istraživanje ihtiofaune rijeke Drave “Drava 2006” (BIUS)

Istraživanje ihtiofaune „Ilova 2005.“ (BIUS)

 

Download izvještaja i znanstvenih radova